Copeland ® marka kompresörler, yüksek verim, dü?ük ses seviyeleri, üstün dayan?kl?l?k ve üstün güvenilirlik için tasarlanm??t?r. Verimlilik ve performans seviyeleri sorunsuz bir ?ekilde artt?r?rken, sistemleri, yeni ve çevre dostu so?utucular?n entegrasyonu sa?lar.GÖKER Olarak Distribütörlüklerimiz'de Bulunan Emerson Climate Technologies Ürünlerimiz'i Ziyaret Edebilirsiniz.

Copeland Scroll™ Summit Series ZF 7–15 HP
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Copeland Scroll ™, yemek servisi sanayi için süt tanklar?, so?uk oda mono / bi-blok, kondenser üniteleri, integral vitrinler, buz makineleri, paralel raflar veya da??t?lm?? so?utma sistemleri (gibi ekipman kullan?lan restoran, barlar, restoran ve ayak i?leme tesisleri) ve küçük ve orta boy perakendeciler ( ma?azalar, sabit indirim ma?azalar?, süpermarketler) pek çok avantajlar sunar.

Copeland Scroll™ ZF 2–15 HP with Enhanced Vapor Injection
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Copeland Scroll ™, yemek servisi sanayi için süt tanklar?, so?uk oda mono / bi-blok, kondenser üniteleri, integral vitrinler, buz makineleri, paralel raflar veya da??t?lm?? so?utma sistemleri (gibi ekipman kullan?lan restoran, barlar, restoran ve ayak i?leme tesisleri) ve küçük ve orta boy perakendeciler ( ma?azalar, sabit indirim ma?azalar?, süpermarketler) pek çok avantajlar sunar.

Copeland Scroll™ ZF and Copeland Scroll Digital™ ZFD 2–15 HP
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Copeland Scroll ™, yemek servisi sanayi için süt tanklar?, so?uk oda mono / bi-blok, kondenser üniteleri, integral vitrinler, buz makineleri, paralel raflar veya da??t?lm?? so?utma sistemleri (gibi ekipman kullan?lan restoran, barlar, restoran ve ayak i?leme tesisleri) ve küçük ve orta boy perakendeciler ( ma?azalar, sabit indirim ma?azalar?, süpermarketler) pek çok avantajlar sunar.

Copeland Scroll Digital™ ZBD 2–10 HP
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Copeland Scroll ™, yemek servisi sanayi için süt tanklar?, so?uk oda mono / bi-blok, kondenser üniteleri, integral vitrinler, buz makineleri, paralel raflar veya da??t?lm?? so?utma sistemleri (gibi ekipman kullan?lan restoran, barlar, restoran ve ayak i?leme tesisleri) ve küçük ve orta boy perakendeciler ( ma?azalar, sabit indirim ma?azalar?, süpermarketler) pek çok avantajlar sunar.

Copeland Scroll™ Summit Series ZB 7–15 HP
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Copeland Scroll ™, yemek servisi sanayi için süt tanklar?, so?uk oda mono / bi-blok, kondenser üniteleri, integral vitrinler, buz makineleri, paralel raflar veya da??t?lm?? so?utma sistemleri (gibi ekipman kullan?lan restoran, barlar, restoran ve ayak i?leme tesisleri) ve küçük ve orta boy perakendeciler ( ma?azalar, sabit indirim ma?azalar?, süpermarketler) pek çok avantajlar sunar.

Copeland Scroll™ ZB 2–6 HP
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Copeland Scroll ™, yemek servisi sanayi için süt tanklar?, so?uk oda mono / bi-blok, kondenser üniteleri, integral vitrinler, buz makineleri, paralel raflar veya da??t?lm?? so?utma sistemleri (gibi ekipman kullan?lan restoran, barlar, restoran ve ayak i?leme tesisleri) ve küçük ve orta boy perakendeciler ( ma?azalar, sabit indirim ma?azalar?, süpermarketler) pek çok avantajlar sunar.

Scroll Compressors
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Emerson ilk kompresörler kayd?rma teknolojisi kullan?m?n?n öncülü?ünü yapt?, sanayi sonsuza kadar de?i?ti. O zamandan beri, Copeland Scroll ™ teknolojisi, üstün verimlilik, kan?tlanm?? güvenilirlik ve kurulum kolayl??? ile konfor ve So?utma uygulamalar?, etkileyici müteahhitleri ve orijinal ekipman üreticileri (OEM) için ön planda kalmaya devam etmektedir.

Copeland Scroll™ ZO and Copeland Scroll Digital™ ZOD 2–6 HP
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Copeland Scroll ™, yemek servisi sanayi için süt tanklar?, so?uk oda mono / bi-blok, kondenser üniteleri, integral vitrinler, buz makineleri, paralel raflar veya da??t?lm?? so?utma sistemleri (gibi ekipman kullan?lan restoran, barlar, restoran ve ayak i?leme tesisleri) ve küçük ve orta boy perakendeciler ( ma?azalar, sabit indirim ma?azalar?, süpermarketler) pek çok avantajlar sunar.

Copeland Hermetik Kompresr
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?

30 y?l? a?k?n süredir, ve ?u anda 50 milyondan fazla yüklü bir taban? ile, Copeland ® kompresörler CR ailesinin pistonlu performans lideri. CR, endüstrinin en çok satan pistonlu kompresör yükleniciler ve imalatç?lar, etkinli?i ve güvenilirli?i için kan?tlanm?? sicili mü?terileri taraf?ndan olu?mu?tur. Klima, ?s? pompas? ve so?utma uygulamalar?, geni? yelpazesi ile, yayg?n olarak kabul edilmi?tir ve sektöründe bir elyaf haline gelmi?tir.Tabanl? R-410A CP8 yeni CR model line-up platformu ve çok yönlülük serbest b?rak?lmas? ile, mü?terileri devam eden ihtiyaçlar?n? kar??lamak için çe?itli teknoloji seçene?iniz vard?r.1 / 8 5 HP Copeland marka hermetik kompresörlü, geni? bir yelpazede buharla?ma yetene?i gerektiren sistemler için uygun maliyetli çözümler sa?lar. 300'den fazla model walk-in so?utucu / dondurucu, buz makineleri, yumu?ak hizmet makineleri, FCB makineleri, hava kurutucular ve içecek da??t?c?lar?, uygulamalar? için kullan?labilir.Copeland ® marka hermetik kompresör ve kondenser üniteleri, R-22, R-404A/507 ile onaylanm?? ve hemen hemen her uygulama için R-134A so?utucu ak??kanlar ile uygulanabilir.


Copeland Semi-Hermetic Compressors
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
1 / 4 ila 60 HP kompresörlü, dü?ük s?cakl?k -40° F ko?ullar? buharla?an dahil olmak üzere tam s?cakl?k performans? gerektiren sistemler için yüksek kaliteli alternatifler sunuyoruz.Artan verimlilik-Geli?tirilmi? gaz yönetimi ve yeni nesil Discus ® valf teknolojisi, özellikle yar?-hermetik kompresör en s?k çal??ma ko?ullar? için geli?mi? i?letim verimlili?i sa?lar. 4D ve 6D yar?-hermetik kompresörler aerodinamik gövde gaz ak??? yönetimini geli?tirir ve verimlili?i art?r?r. Geli?tirilmi? 4D ve 6D kat? mevcut Discus modelleri 3-5 dBA daha dü?ük ses seviyeleri ve verimlili?i art?r?lm??t?r. Yeni 4D ve 6D yar?-hermetik kompresörler geli?tirilmi? kafa tasar?mlar? özelli?i ile eski modellere göre% 20 de?arj ve nab?z seviyesini azaltarak dü?ük ses seviyelerine ula?m??t?r. Benzersiz bir karter havaland?rma sistemi ile ya? daha iyi yönetilir ve ya? sirkülasyon oran?% 80 oran?nda azalt?r.Kan?tlanm?? Teknoloji-Kompresörün çal??ma ömrü boyunca daha büyük bir güvenilirlik sa?lamak için en son nesil 3D teknolojisi 4D ve 6D içine dahil edilmi?tir. 4D ve 6D modelleri Sentronic ® ya?lama koruma sistemi ile uyumlu - sanayi mola [durma] veya s?z?nt? olabilir K?lcal boru gerektirir ve çevre bütünlü?ünün yan? s?ra kompresör'de maksimum koruma sa?lar. Servis ve dönü?üm kolayl???n? geli?tirmek için, geli?mi? 4D ve 6D mevcut kompresörlerin de?i?tirilmesi için ayn? ayak izi,ve servis vanas? yerleri montaj ve önceki modellere e?it kapasitelere yak?n Üretilmektedir.Uygulama kolayl???-Yeni 4D ve 6D modelleri, dü?ük ses, dü?ük absorbe ve uygulanan maliyeti dü?ürmek için tasarlanm??t?r.Geli?mi? 4D ve 6D Copeland ® kompresörler  yar?-hermetik kompresörler, bugün ve yar?n için do?ru teknoloji olmas?n? sa?layarak, daha geni? bir çevreye kabul so?utucular?n uygulamalar? için tasarlanm??t?r.

 

 


Alco Controls De?i?ebilir Orifisli ve Flan?l? ZZCE Series
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Alco De?i?ebilir Orifisli ve Flan?l? ZZCE Dü?ük Evaporasyon S?cakl??? -45c/-120c Thermo Expansion Valve.Kataloglar K?sm?ndan Seçim Tablomuza Bakabilirsiniz

Alco Controls Orifisli TI Series Expansion Valve
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Maksimum Çal??ma Bas?nc? 45bar'a Yükseltildi.Tüm valflerin fabrika test bas?nc? 49,5bar'd?r.Minumum patlama bas?nc? 225bar'd?r.Pas önleyici lazer kaynakl?,sert paslanmaz çelik yap?s?,yeni ?ekli ile durabilitesi yüksek ve yeni sistemlere uygundur.Yeni ayarlanabilir mekanizma ile superheat ayar? daha kolay.Ayarlanabilir eksenel çift o-ring.Lazer bask?l? etiket.Yeni TILE serisi paslanmaz çelik kaynakl? boru ba?lant?lar? ve harici e?itleyici gümü? kaynak kullan?m?n? ortadan kald?r?r.De?i?ik miktarlarda sipari? verebilme imkan?.Geli?tirilmi? TIS(E)ve TILE serisi kaynakl? adaptör.Kataloglar K?sm?ndan Seçim Tablomuza Bakabilirsiniz

Alco Controls De?i?ebilir Orifisli ve Flan?l? Byk Gvdeli T Series Expansion Valve
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Mükemmel stabilite Yüksek kapasite,büyük diyafram Yüksek kaliteli mataryaller ile hassasiyet ve uzun ömür Heat pump uygulamalar? için uygun TCLE ve TJRE bulb uzunluklar? 1,5mt TERE,TIRE ve THRE bulb uzunluklar? 3mt.Çal??ma aral??? -45c - +65c.Kataloglar K?sm?ndan Seçim Tablomuza Bakabilirsiniz

Alco Controls Sabit Orifisli X3 ve X6 Series Expansion Valve
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
TX3 ve TX6 hermetik Termo-Genle?me valfleri özellikle iklimlendirme sistemleri ve ?s? pompalar?nda kullan?l?r.Not:Heat-Pump Uygulamalar? için özel likit ?arjl? ve dahili check valfli olan TX3 N Series Valflerimize Kataloglar K?sm?ndan Seçim Tablomuza Bakabilirsiniz.

Alco Control Oil Separator
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
So?utma sistemlerinin yönetilmesi söz konusu oldu?unda, ba?l?ca kayg?lardan biri, ?s? transferi ve enerji verimlili?i yüksek düzeyde tutmak, so?utucu ak??kan?n ya?lanmamas?d?r.Durum böyle olunca sofistike yönetim cihazlar? gerekir.Emerson klim Teknolojileri so?utma sistemleri boyunca monitör ya? seviyelerini kontrol eder.Kataloglar K?sm?ndan Seçim Tablomuza Bakabilirsiniz.

Alco Control Kartu? Kovanlar?
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Sistem Koruyucular, nem, asit, enkaz, reçine ve balmumu gibi bula?anlar?n yakalama ve kontrol ederek so?utma sisteminin güvenilirli?ini art?r?r.Filtre Kurutucu Kaplar (ADKS, FDH, FDS) ve Çekirdek nemi ç?karmak ve kirleticileri engelliyerek sistemi güvenilir ve verimli bir ?ekilde çal??mas?n? sa?lamak için dizayn edilmi?tir.

Alco Controls Bas?n Presostatlar?
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Alco Controls PS1 ve PS2 Serisi so?utma ve ?s? pompas? sistemleri, yüksek ve dü?ük bas?nç uygulamalar?nda kullan?m için tasarlanm??, s?ras?yla tek ve çift ayarlanabilir bas?nç kontrolü sunan bas?nç presostatlard?r.

Alco Controls Amonyak Presostatlar?
Firma Ad: Emerson Climate
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Diferansiyel Bas?nç Serisi FD-113 Amonyak Presostatlar? ticari so?utma ve klima uygulamalar?nda kullan?lan ya? bas?nc? emniyeti kontrolü için kullan?l?r.

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim