ERRECOM Air Conditioning&Refrigeration Chemical Solutions 2001 Y?l?nda TALY'de Kurularak Sogutma,Klima ve Otomotiv Sektöründe Profesyonellerin lk Andan tibaren Dikkatini Çeken Ürün Yelpazesi le Bir Çok Çözüm Odakl? Ürün Üretmektedir.DSTRBÜTÖRLÜKLERMZ Aras?nda Yer Alan ERRECOM Firmas?n?n Ürünlerinin Detaylar?na ERRECOM Link'imizden Ula?abilirsiniz.


Extreme Kaak T?kama S?v?
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Kaak nleyici S?v?lar
So?utucu gaz?n küçük s?z?nt? ile ilgili ortak sorunlar? çözmek için kullan?lan kaçak t?kay?c? s?v?d?r.30ml ve 1000ml Plastik Ambalaj eklinde ve Sistemsel durumlara göre 1/4x5/16 Adaptör Seçene?i le Tedarik Edilebilir.

COOL-SHOOT Performans Art?r?c? Kimyasal ve Adaptrler
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
COOL-SHOOT Enerji tüketimini azaltarak,klimlendirme ve So?utma sistemleri daha verimli çal???r hale getirebilen sentetik katalizördür.

ACID-TEST
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
klimlendirme ve So?utma Sistemleri için Vazgeçilmez bir üründür.So?utucu ya? asit test etmek için h?zl?, do?ru ve kolay bir ?ekilde sonuç sa?lar.AST TEST düzenli önleyici bak?m için idealdir ve önemli bir üründür ve saniyeler içinde kesin sonuçlar verir.

OIL-TEST
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
K?sa sürede so?utma ve A / C sistemlerinde yer alan madeni ya? türünü belirlemek için yeni kimyasal bir çözümdür. Iki k?sa ad?mda size sistemdeki ya??n ne tür oldu?unu tespit eder.(POE)Benzen(ABZ)Madeni Ya??

NO-ACID
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
NO-AST tamamen klimlendirme ve So?utma Sistemlerinde mevcut asit ortadan kald?rmak için tasarlanm?? bir nötralizer oldu?u gibi;ayn? zamanda kompresörün tükenmi?li?inide önleyebilirsiniz.

TRACE BRILLIANT FOSFORLU KIRMIZI KAAK BOYALARI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
TRACE BRILLIANT FOSFORLU KIRMIZI KAÇAK BOYASI 7,5ml Enjektör-60ml Enjektör-120ml Enjektör Halinde Tedarik Edebilirsiniz.

UV KAAK ARAMA SET
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
UV Kaçak Arama Seti 250ml Sar? Fosfor+Lamba+Enjektör+1/4 Hortum Adaptörü.

KAAK TESPT LED ve GZLK
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
KAÇAK TESPT LED ve GÖZLÜK LARGE

PUREZONE MACHNE
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
PureZone Makinesi A/C Sisteminin Devridaim Sistemi taraf?ndan da??t?lmak üzere s?v? atomize eden elektronik ultrasonik bir cihazd?r.Ultrasonik püskürtme sisteminin en önemli avantajlar?ndan biri de, ortam s?cakl???nda, atomize s?v? parçac?klar? elde etmektir.Bu s?v? daha yüksek bir s?cakl??a ?s?t?larak ?s? ile atomize edilir tipik olarak ortaya ç?kan yo?u?may? önler.PureZone makinesi ile bir antibakteriyel temizlik 20°C de yakla??k 11'45  at-20 ° C'de ve bir kez otomatik olarak minimum s?v? seviyesine ula??ld???nda durur.Bununla Birlikte Yüksek ortam s?cakl???nda tedavi daha az zaman alacak,dü?ük ortam s?cakl???nda,bunun yerine,daha fazla zaman alacakt?r.

KILLER BACT FOAM 400ml
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
KILLER BACT FOAM Antibakteriyel [EN1276]Klima,Evaporatör ve Kanal Hijyen Köpü?ü Özellikler
A/C sistemlerimiz kullan?ld?kça mantarlar,bakteriler ve di?er mikroorganizmalar olu?maktad?r i?te bu durumda Killer Bact Köpük Yan?n?zda.

ZONE KILLER BACT 400ml
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
ZONE KILLER BACT 400ml Oda Temizleme Sprey

FLUSH PUMP
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?

FLUSH PUMP Klima Sogutma Sistemleri Temizleme Elektrikli Pompa

Nedir?
Flush Pump,büyük klima ve so?utma sistemlerinde kullan?lan,fiyat avantaj?na sahip bir iç temizleme pompas?d?r.


UNIVERSAL KIT
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
UNIVERSAL KIT Klima/Sogutma Sistemleri çin Temizleme Kit

EXTREME Ara Klima 30ml Kaak T?kay?c?
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Kaak nleyici S?v?lar
EXTREME Araç Klima 30ml Kaçak T?kay?c? R134a araç adaptörlü

BRILLIANT Ara Klima U/V SARI FOSFOR KAAK BOYASI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
BRILLIANT Araç Klima U/V SARI FOSFOR KAÇAK BOYASI

BRILLIANT Ara Klima HFO1234yf
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
BRILLIANT Araç Klima HFO1234yf ÖZEL U/V KAÇAK FOSFOR BOYA

ATOM MACHINE ARA N
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
ATOM MACHINE ARAÇ ÇN Antibakteriyel Elektronik Ultrasonik Nebülizatör.

RED BRILLANT HYBRD ve ELEKTRKL ARA U/V KAAK BOYASI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
RED BRILLANT HYBRD ve ELEKTRKL ARAÇ U/V KAÇAK BOYASI

BRILLIANT U/V SET Ara Klimalar?
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
BRILLIANT U/V SET Kaçak Dedektör Boyas? Sar? Fosfor

ERRECOM VACUM PUMP
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: ERRECOM VACUM PUMP

ERRECOM VACUM PUMP

 


ERRECOM PAG ve PAO REFRGERATON OL
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: PAG ve PAO Refrigeration Oil
ERRECOM PAG ve PAO REFRGERATON OL R134a ile Araç A/C Sistemi PAG Ya?lar?

ERRECOM POE REFRGERATON OL
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: POE REFRGERATON OL
ERRECOM POE REFRGERATON OL A/C ve So?utma Sistemleri POE Ya?lar?

EVAPORATR ve PLASTK TEMZLEYC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

Ç ORTAM BATARYA TEMZLEME KMYASALLARI

JAB SPRAY 1Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme Spreyi
JAB 5Lt ç Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:5 - 1ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


ANTKOROZYON ZELLKL EVAPORATR TEMZLEYC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?
CLENCH SPRAY 1Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme Spreyi
JAB 5Lt ç Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:5 - 1ve5Lt Olarak Temin Edilebilir.

EVREYE ZARARSIZ TOPRAKTA ZNEBLEN EVAPORATR TEMZLEYC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

ÇEVREYE ZARARSIZ TOPRAKTA ÇÖZÜNEBLEN EVAPORATÖR TEMZLEYC

JAB SPRAY 1Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme Spreyi
JAB 5Lt ç Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:6 - 1ve5Lt Olarak Temin Edilebilir.


EVAPORATRLER N KOKULU YENLETRC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

EVAPORATÖRLER ÇN KOKULU YENLETRC

LUXEDO 1Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme Spreyi
LUXEDO 5Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme S?v?s?- 1 ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


EVAPORATRLER N ANTKOROZYON ZELLKL KOKULU YENDEN CANLANDIRICI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

EVAPORATÖRLER ÇN ANTKOROZYON ÖZELLKL KOKULU YENDEN CANLANDIRICI

SWORD 1Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme Spreyi
SWORD 5Lt ç Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:3 - 1 ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


A/C ve SOGUTMA KONDANSER ALKALN TEMZLEYC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

A/C ve SOGUTMA KONDANSER ALKALN TEMZLEYC

BEST COND CLEANER 1Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme Spreyi
BEST COND CLEANER 5Lt ç Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:6 - 1 ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


A/C ve SOGUTMA KONDANSER OKST GDERC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

A/C ve SOGUTMA KONDANSER OKST GDERC

BEST ACID CC 1Lt Kullan?ma Haz?r ç Ortam Temizleme Spreyi
BEST ACID CC 5Lt ç Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:6 - 1 ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


KONDANSER TEMZLEYC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: D?? Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

KONDANSER TEMZLEYC

RESTORE SPRAY 1Lt Kullan?ma Haz?r D?? Ortam Temizleme Sprey
RESTORE 5Lt D?? Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:3 - 1 ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


ANTKOROZYON ZELLKL KONDANSER TEMZLEYC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: D?? Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

ANTKOROZYON ÖZELLKL KONDANSER TEMZLEYC

CHISEL SPRAY 1Lt Kullan?ma Haz?r D?? Ortam Temizleme Sprey
CHISEL 5Lt D?? Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:3 - 1 ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


EVREYE ZARARSIZ TOPRAKTA ZNEBLEN KONDANSER TEMZLEYC
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: D?? Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar?

ÇEVREYE ZARARSIZ TOPRAKTA ÇÖZÜNEBLEN KONDANSER TEMZLEYC

ECO RESTORE SPRAY 1Lt Kullan?ma Haz?r D?? Ortam Temizleme Sprey
ECO RESTORE 5Lt D?? Ortam Temizleme S?v?s?,Seyreltme 1:4 - 1 ve 5Lt Olarak Temin Edilebilir.


ALPHA FLUSH TEMZLEME SIVISI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Klima/So?utma Sistemleri in Temizleyici Ak??kanlar
ALPHA FLUSH 1Lt Temizleme S?v?s?
ALPHA FLUSH 5Lt Temizleme S?v?s?

BELNET TEMZLEME SIVISI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Klima/So?utma Sistemleri in Temizleyici Ak??kanlar
BELNET 1Lt Temizleme S?v?s?
BELNET 5Lt Temizleme S?v?s?

SUPER BELNET TEMZLEME SIVISI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Klima/So?utma Sistemleri in Temizleyici Ak??kanlar
SUPER BELNET 1Lt Temizleme S?v?s?
SUPER BELNET 5Lt Temizleme S?v?s?

DPF FLUSH TEMZLEME SIVISI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Aralar in Dizel Partikl Filtre Temizleyiciler
DPF FLUSH 5Lt Temizleme S?v?s?

DPF RINSE DURULAMA SIVISI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Aralar in Dizel Partikl Filtre Temizleyiciler
DPF RINSE 5Lt Durulama S?v?s?

DPF FLUSH GUN TEMZLEME LEM N ZEL EKPMAN
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Aralar in Dizel Partikl Filtre Temizleyiciler
DPF FLUSH GUN Temizleme ?lemi çin Özel Ekipman
Emme Borusu ve Hortum Bar?nd?ran Tank
Emme Borusu ve Hortum Bar?nd?ran Tabanca [ ESNEK ve RJT ]

DPF FLUSH KIT RNL KT
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: Aralar in Dizel Partikl Filtre Temizleyiciler
DPF FLUSH KIT ÜÇ ÜRÜNLÜ KT

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim