Arkema grubu florlu gazlar?n dünyadaki lideridir ve komple bir so?utucu ak??kan yelpazesine sahiptir.Ürünleri,dü?ük ve orta s?cakl?kta klima ve so?utma sistemleri (endüstriyel,ticari,ev ve toplu ta??ma)için tasarlanm??t?r.

 

Forane 134a refrigerant (13.60 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar
Forane® 134a R-134a),R-12'ye çok benzer özelliklere sahip, ozon tabakas?na zarar vermeyen bir HFC'dir.Hem saf bir so?utucu olarak hem de so?utkan kar???mlar?nda bir bile?en olarak kullan?labilir.R-134a otomotiv klima,so?utma gruplar?,orta s?cakl?kta ticari so?utma,so?utma aletleri, nem alma ve nakliye so?utma gibi uygulamalarda kullan?l?r.

Forane 404A refrigerant (10.90 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar
Forane® 404A(R-404A),HFC so?utucular R-125,R-143a ve R-134a'n?n azeotropik harman?n?n yak?n?nda,ozon tabakas? yok eden,R-502'nin özelliklerine uyacak ?ekilde formüle edilmi? olmas? nedeniyle,Çe?itli orta ve dü?ük s?cakl?kta so?utma uygulamalar?.R-404A,birçok so?utma kompresörü ve sistem üreticisi taraf?ndan,g?da vitrini ve saklama kutular?,so?uk hava depolar?,buz makineleri,nakliye ve proses so?utma gibi yeni so?utma ekipmanlar?nda kullan?m için onaylanm??t?r.

Forane 407C refrigerant (11.30 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar
Forane® 407C (R-407C),R-32,R-125 ve R-134a HFC so?utucular?n?n ozondan ar?nd?r?lm??,zeotropik bir kar???m?d?r ve R-22'nin özelliklerini klima uygulamalar?nda yak?ndan e?le?tirmek için formüle edilmi?tir.Forane® 407C,yeni veya mevcut R-22 konut ve ticari klima sistemlerinde ve s?zd?rmaz buharla?t?r?c? so?utma gruplar?nda R-22'yi de?i?tirmek için kullan?labilir.R-407C,mineral ya?? ile tamamen kar??maz ve bir R-22 kurulumunu yenilemek için POE'ye tam bir ya? de?i?imini gerektirir.R-407C,di?er R22 yenileme modellerinde oldu?u gibi,yüksek kayma derecesine sahip bir kar???md?r ve bu nedenle s?zd?rmaz buharla?t?r?c?ya sahip bir sistemde kullan?lmas? önerilmez.

Forane 410A refrigerant (11.30 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar
Forane® 410A so?utucu (R-410A),klima uygulamalar?nda kullan?lmak üzere geli?tirilmi?,hidrofluorokarbonlar?n (HFC) R-32 ve R-125'in azeotropik so?utucu harc? kar???m? olan,ozon tabakas?n? delmeyen bir malzemedir.Forane® 410A so?utucu,yeni konut ve hafif ticari klima sistemleri,?s? pompalar?,nem al?c?lar,so?utucular ve di?er HVAC uygulamalar?nda kullan?l?r.R-410A'n?n daha yüksek so?utma kapasitesi ve bas?nc? nedeniyle,R-22 ekipman?nda bir yenilenmi? so?utucu olarak kullan?lmamal?d?r.

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim