DuPont’un yeni yüzü Chemours
Dupont’un so?utma faliyetlerindeki yeni yüzü olan Chemours,Opteon ve Freon markalar?n? gururla ilerletmeye ve geli?tirmeye devam edecektir.
DuPont™ ‘un kurdu?u Chemours™ DuPont’dan miras ald??? Freon® ve endüstride ç???r açan Opteon ® ürünleri ile dünyan?n en iyi so?utma marklar?n? temsil eden milyar dolarl?k bir kimya firmas?d?r.DuPont™ ve Suva® markalar?n?n Chemours™ ve Freon™ markas?na dönü?ümü süreci,Global dünyada güçlenen ve büyüyen firmalar?n küçük firmalar? sat?n alarak daha büyük her türlü faaliyeti olan firmalara dönü?tü?ü 2000’li y?llar?n ard?ndan, içinde bulundu?umuz yeni süreçte söz konusu global büyük ve güçlü firmalar art?k sektörel bazda özelle?en sektörünün en büyük firmalar? olarak yeniden ?ekillenmektedir.
Bu yeniden ?ekillenme sürecinde örne?in Bayer sadece ilaç sektörüne yönlenerek Kimya taraf? için Covestro ad? alt?nda yeni bir ?irket kurmas? bu sürecin önemli örneklerindendir.
DuPont™ firmas? Dow’unda tohum bölümünü alarak dünyan?n en büyük hibrid tohum üreticisi olmu? ve bu sektöre e?ilme karar? alm??t?r. Bünyesinde bar?nd?rd??? güçlü kimya bölümünü sektöründe özelle?mesi, bu sektöre yat?r?m yapan daha dinamik yap?ya sahip olmas? için, Chemours™ ad? alt?nda dünyan?n en büyük kimya ?irketlerinden birini kurmu?tur.
DuPont’un kimya sektöründeki önemli markalar?n?n da kullan?m hakk? Chemours™’un elindedir. Teflon™, Freon™, Krytox™, Ti-Pure™, Viton™ bu markalardan baz?lar?d?r. Ayr?ca yeni nesil Klima gaz? R1234yf OPTEON™ markas? ile Chemours™ sektörün öncü firmalar?ndan olmaya devem edecektir.


 

R-134a Chemours Orj.Tp
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar

Marka : Freon (13.62 KG)

 


R-404A Chemours Orj.Tp
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar

Marka: Freon (10.90 KG)


R-407C Chemours Orj.Tp
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar

Marka: Freon (11.35 KG)


R-410A Chemours Orj.Tp
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar

Marka: Freon (11.35 KG)


DuPont ISCEON MO29 R-422D Sogutucu Ak??kan (12,30 KG)
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar
Uygulamalar; Esas olarak direk ekspansiyonlu su so?utma gruplar? için geli?tirilmi?tir.Ayr?ca ev tipi ve ticari klima sistemlerinde ve medium-s?cakl?k uygulamal? so?utma sistemlerinde de kullan?labilir.

DuPont ISCEON 39TC R-423A Sogutucu Ak??kan (13,80 KG)
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar

ISCEON 39TC kullan?m? kolay,Ozon Tabakas?na zarar vermeyen,HFC bazl? so?utma gaz?d?r.Santrifüjlü so?utma gruplar?nda R-12 gaz?n?n de?i?iminde kullan?l?r.


DuPont ISCEON MO49 R-413A Sogutucu Ak??kan (13,40 KG)
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar

ISCEON MO49 Kullan?m? kolay,Ozon tabakas?na zarar vermeyen HFC bazl? so?utma gaz?d?r.Otomotiv klimalar? ile sabit klima sistemlerinde ve direk expansionlu medium-s?cakl?k sabit so?utma sistemlerinde kullan?lan R-12 nin de?i?imin de kullan?l?r R.12 De?i?im Gaz?d?r.


DuPont ISCEON MO99 R-438A Sogutucu Ak??kan (11,35 KG)
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar
DuPont ™ ISCEON ® MO99 ™ so?utucu ak??kan (R-438A), R-22 so?utucu ak??kana ile çal??an sistemleri çevreci so?utucu ak??kanlarla de?i?tirerek sistemi modernize etmekte kullan?lan, mineral ya? uyumlulu?u ile R-22 bas?nç-entalpi özelliklerini bir arada sunabilen tek HFC so?utucu ak??kand?r. Genel olarak dönü?ümü yapabilmeniz için gerekli i?lemler; sistemdeki R-22 ak??kan? geri toplay?n, kritik olabilecek contalar? de?i?tirin, DuPont ™ ISCEON ® MO99 ™ sarj?n? yap?n, sistemi çal??t?r?n ve kaçak testi yap?n, i?lemi tamamlad?n?z. R-22 de?i?tirilmesini daha kolay elde edemezdiniz.DuPont ™ ISCEON ® MO99 ™TeknikBilgileri,Bas?nç-Entalpi Diyagram?,GüvenlikBilgiFormu[MSDS] GenelDe?i?tirme Klavuzu ve De?i?imde 8 Genel Ad?m Bilgilerine Kataloglar Bölümümüz'den Ula?abilirsiniz.

DuPont Suva 507 Sogutucu ak??kan
Firma Ad: DuPont Chemours
rn Kategorisi: Sogutucu Ak??kanlar
Marka: SUVA  (11,35 KG)

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim