Tecumseh Europe (L'unite Hermetique) Fransa'da üretilmekte olup Hermetik Kompresör Üreticileri Aras?nda 1 Numarad?r.
Tecumseh Product Company bütün son kullanicilarindan bagimsiz bir Amarikan grubudur.1935 yilindan beri uluslar arasi hermetik kompesör isi motorlari ve transmuyen milleri üreten lider kurumlardan biri olarak taninmaktadir. Bu grup tarafindan imal edilen ürünler ticari, air-conditioing ve endüstriyel sogutma alanlarinda profosyonel kullanicilarin ihtiyaçlarini karsilamaktadir. Tecumseh Product Company 100 ülkeden daha fazla yerde çalismaktadir.

 
Rotomatika, kendisine ba?l? Rotomatika Motors ve Rotomatika Fans ?irketleri ile 4 temel ürün çe?idinin geli?tirilmesi, imalat? ve pazarlamas? konusunda faaliyet göstermektedir.
 
 

GÖKER
Poliüretan Ürünler olarak; So?uk Hava Depolar? için çe?itli kal?nl?k ve boylardan olu?an so?uk hava depo panelleri taahhütü ve montaj? yapmaktad?r.Panel Soguk Hava Depo Kabinlerinin yan?s?ra klasik izoleli odalarda kullan?lan çarpma ve sürgülü tip So?uk Hava Depo kap?lar?,kolayca monte ve demonte edilen küçük hacimli kabinler,perfore edilmi? aral?klar? ayarlanabilen So?uk Hava Depo raflar?'da ürün yelpazesi içindedir...

 

Carly firmasi 1923 yilinda Lyon'da kurulmus 50 seneden fazla bir zamandir sogutma alaninda çalismaktadir.Carly üretiminin % 60'ini ihraç etmekte olup klima ve sogutma malzemelerinde en genis yelpazeyi sunmaktadir.

 
 

DuPont’un yeni yüzü Chemours
Dupont’un so?utma faliyetlerindeki yeni yüzü olan Chemours,Opteon ve Freon markalar?n? gururla ilerletmeye ve geli?tirmeye devam edecektir.
DuPont™ ‘un kurdu?u Chemours™ DuPont’dan miras ald??? Freon® ve endüstride ç???r açan Opteon ® ürünleri ile dünyan?n en iyi so?utma marklar?n? temsil eden milyar dolarl?k bir kimya firmas?d?r.DuPont™ ve Suva® markalar?n?n Chemours™ ve Freon™ markas?na dönü?ümü süreci,Global dünyada güçlenen ve büyüyen firmalar?n küçük firmalar? sat?n alarak daha büyük her türlü faaliyeti olan firmalara dönü?tü?ü 2000’li y?llar?n ard?ndan, içinde bulundu?umuz yeni süreçte söz konusu global büyük ve güçlü firmalar art?k sektörel bazda özelle?en sektörünün en büyük firmalar? olarak yeniden ?ekillenmektedir.
Bu yeniden ?ekillenme sürecinde örne?in Bayer sadece ilaç sektörüne yönlenerek Kimya taraf? için Covestro ad? alt?nda yeni bir ?irket kurmas? bu sürecin önemli örneklerindendir.
DuPont™ firmas? Dow’unda tohum bölümünü alarak dünyan?n en büyük hibrid tohum üreticisi olmu? ve bu sektöre e?ilme karar? alm??t?r. Bünyesinde bar?nd?rd??? güçlü kimya bölümünü sektöründe özelle?mesi, bu sektöre yat?r?m yapan daha dinamik yap?ya sahip olmas? için, Chemours™ ad? alt?nda dünyan?n en büyük kimya ?irketlerinden birini kurmu?tur.
DuPont’un kimya sektöründeki önemli markalar?n?n da kullan?m hakk? Chemours™’un elindedir. Teflon™, Freon™, Krytox™, Ti-Pure™, Viton™ bu markalardan baz?lar?d?r. Ayr?ca yeni nesil Klima gaz? R1234yf OPTEON™ markas? ile Chemours™ sektörün öncü firmalar?ndan olmaya devem edecektir.

 

1973 yilindan beri Tecnologic yüksek teknoloji elektronik ürünleri dizayn ve imal ederek endüstriyel proses ve özel parametrelerin gerekti?i otomasyon alanlarinda çal??maktadir. EN ISO 9001 sertifikasi bulunmaktadir. Bugün Vigevano fabrikasinda 5.000m2 bir alanda üretim yapmakta olan Tecnolocig dizany, geli?im, imalat, sat?? ve servis konusunda en yüksek dereceyi sa?lamaktad?r.

 
 

Elco talyan Men?eilidir. Ürün Portföyü Fan motorlar? ve Kanatlar?,Fan Co?l Motorlar? ve Kanatlar?, Motorlu Radyal Fan Üniteleri Üretmektedir.

 
Bitzer 70 y?ld?r yüksek kalitesi ve güvenilirli?i ile tüm dünya taraf?ndan tan?nan kompresör, kondensör ve bas?nçl? kaplar tasarlayarak imal etmektedir.
 
 
1918 y?l?nda makina parçalar? üreticisi olarak kurulan Officine Mario Dorin, 1932 y?l?nda so?utma sistemleri ve kompresör imal etmeye ba?lam??t?r. talyan Stili ve Yüksek Teknoloji DORIN yenilenen ürün çehresi ile Yeni Yatak Tipi (Likit Darbeleri ve Ya? ncelmesine Kar?? Yüksek Güvenlik Seviyesi) Yeni Subap Dizayn? (Daha az bas?nç kayb? Daha az güç emilimi Daha az titre?im En aza indirilmi? ses Seviyesi)
 
KUZUFLEX A..2000 y?l?nda Bursa Serbest Bölgede kurulmu? Paslanmaz Çelik Esnek Hortumlar alan?nda ISO 9001:2008 sertifikal? bir Üretici'dir.Kuzuflex TIG Kaynakl? Titre?im Hortumlar? klima ve so?utma sistemlerinin emme ve basma hatlar?nda kompresör titre?imlerinin tesisata iletilmesini önlemek amac?yla tasarlanm??t?r. D??taki çelik spiral k?s?m esneklik sa?lay?p titre?imleri absorbe eder.
 
 
Danfoss kompresör ürün grubu, mobil uygulamalarda kullan?lan do?ru ak?ml? küçük hermetik kompresörlerden, kurumsal havaland?rma veya endüstriyel uygulamalar da kullan?lan büyük vidal? kompresörlere kadar birçok çe?idi bünyesinde bar?nd?rmaktad?r.
 

REFCO HVAC/R Servis Ürünleri ile Geni? ürün Yelpazesine Sahip Olan sviçreli ?irket REFCO; 1972 y?l?nda kurulmu? ve ba?ar?s?n? devam ettirerek  dünya çap?nda So?utma Servis Ürünleri ve Bile?enleri ile küçük bir ?irket halinden tedarikçileri ile dünyan?n ünlü firmalar? aras?nda yerini alm??t?r.Firma amac? en yüksek kalitede ürünler üretmek olmu?tur ve bu gücü bugün hala devam etmektedir.REFCO’da devam eden  anahtar olay kendi teknolojileri ile,dayan?kl?l?k ve güvenilirlik için e?siz bir ürün yelpazesi sunmak ve  mü?terilerinin özel ihtiyaçlar?n? kar??lamak olmu?tur.Piyasadaki  ba?ar?s? sayesinde,?irket büyümeyi ba?ararak  dünya genelinde kendi alan?nda birçok pazarda lider firma konumunda olmu?tur.

 
 
Sektörde tüm kullan?c?lar taraf?ndan kalitesi ve güvenilirli?i bilinen Alman BOCK Kaeltemaschinen GmbH firmas?  1932  y?l?nda  kurulmu?tur.  Hali  haz?rda  200  çal??an?  ile faaliyet gösteren firma DIN EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminde aç?k ve yar?-hermetik tip endüstriyel so?utma ve araç klima  kompresörlerinin dizayn ve üretimini gerçekle?tirmektedir.
 
Dixell Ürünleri talya'da Üretilmektedir.Firmam?z bünyesinde bulunan ürünler...
Dijital Kontrol Cihazlar?, So?utma Kontrol Cihazlar?, COOLMATE - XL Serisi So?uk Oda S?cakl?k & Nem Kontrol Cihazlar?, Blast Chiller Kontrol Cihazlar?, Kademe Kontrol Cihazlar?, Fan H?z Kontrol Cihazlar?, S?cakl?k - Nem Bas?nç Kontrol Cihazlar?, Merkezi Görüntüleme ve Kontrol Sistemi, S?cakl?k ve Nem Kontrol Cihazlar? (Tek Ekranda) Chiller Kontrol Cihazlar?, Sensörler, Aksesuarlar.
 
 
Maneurop Hermetik Kompresörleri 
 
Sporlan Valve Company U.S.A'de Üretilmektedir.
Ürün Portföyü Klima Heat Pump Sistemleri le Uyumlu R.22 Gazl? Expansion Valfler,So?utma ve Klima Sistemleri le uyumlu R.22 Gazl? Expansion Valfler Üretmektedir.
 
 
Carlyle 75 y?ldan fazla süredir her türlü kapasite ve her tip so?utucu gaz? ile çal??maya uygun kompresörler üretmektedir. Carlyle ürün gam?nda aç?k, semi-hermetik, vidal?, scroll ve rotary tip kompresörler bulunmaktad?r . . .
 

Embraco, so?utma çözümlerinde uzmanla?m?? ve hermetik kompresör pazar?nda dünya lideri bir ?irkettir. Embraco misyonu,daha iyi bir hayat kalitesi için,teknolojik mükemmellik ve sürdürülebilirli?i kovalamak ve yenilikçi çözümler sa?lamakt?r.
1974 y?l?nda Brezilya'n?n güneyinde bulunan Joinville ?ehrinde Brezilya'daki so?utma endüstrisinin kompresör ihtiyac?n? tedarik etmek için üretime ba?lad?.Kurulu?unda 10 y?l sonra,5 k?taya birden kompresör satmaya ba?lad? ve 90'l? y?llar?n ba??nda ba?layan ekonomik küreselle?meyi göz önüne alarak, Brezilya d???nda da fabrikalar açmaya ba?lad? dünya çap?nda üretim ve dünya liderli?ini sa?lamla?t?rmak amac? ile.
Kompresör ürün yelpazesine ek olarak kondenser üniteleri,elektrik parçalar?,dökme demir ve haz?r so?utma sistemleri üretiyor -talya,Brezilya, Çin ve Slovakya'da- ev ve ticari tip so?utma sistemleri için.

 
 
Outokumpu Bak?r Borular? spanya ve Finlandiya'da Üretilmektedir. Düz Sert Boy Borular, Tavl? Kangal Borular, ve Wrc Sistemleri için Bak?r boru üretmektedir. Ürün detaylar? hakk?nda bilgi almak için Firmam?zla irtibat kurunuz.
 
Honeywell,
daha dü?ük küresel ?s?nma potansiyeline sahip yeni Gün dönümü So?utucular?n? Sunuyoruz.
 
 

Ranco Sogutma sektöründe  Termostat ve Presostat üretmektedir.Termostat'lar talya Presostat'lar ngiltere de üretilmektedir.Ranco, ev ve ticari uygulamalarda kullan?lan kontrol ünitelerinin üretiminde ve pazardaki güçlü konumu ve servis hizmeti ile dünyaca ünlü Invensys Controls firmas?n?n parças?d?r. Invensys Controls 1900 lü y?llar?n ba??ndan itibaren mü?terilerine teknoloji ve mühendislik sunmaktad?r. Ranco ?s? ve bas?nç ürünleri tüketicilerinin memnuniyetini sa?lamak için en iyi performans elde etmek üzere optimize edilmektedir.

 

 

1924 y?l?nda Japonya'da kurulan Daikin, geli?tirdi?i ürün kalitesi ve geli?mi? üretim teknikleri ile so?utma ve iklimkendirme sektöründe Dünyan?n lider firmas? durumuna yükselmi?tir. 30 y?l? a?k?n Daikin tecrübesi ve sürekli geli?mekte olan  Daikin teknolojisiyle üretilen yüksek verimli kompresörlerimiz Dünya'n?n 19 ülkesinde her y?l yakla??k 1,2 milyon ki?iye ula?maktad?r.

 
 

Sogutma ve klima alanindaki 40 yillik tecrübe sonucunda Castel'in kaliteli ürünleri dünya çapinda bilinen ve begenilen ürünlerden olusmustur.Kalite Castel'in en önemli hedefi olup, imalatin her asamasinda ilk dikkat edilen önceliktir.Castel en ileri teknoloji makine ve otomatik ürün hatlarinda yürürlükte olan güvenlik ve çevre standartlarina uygun olan imalat yapar.Castel piyasaya ve imalatçilara CFC ,HCFC ve HFC akislarina uygun tamamen test edilmis ürünler sunar.ICIM tarafindan verilen UNI ISO 9110,2000,ve ECC talimathanesi ve Avrupa,Amerikan kalite onaylari mevcuttur.

 

Sunoco dünyas?na Ho?geldiniz.

Petronas Ya?lar Belgium NV ve Petronas Ya?lar? Netherlands BV Petronas Ya?lar?,Uluslararas? (PLI) Petronas i?tiraki olan ba?l? ?irketlerdir.PLB Hemiksem ve Aartselaar (Belçika Antwerp, liman?) ve Rotterdam (Hollanda) 'da kar??t?rma ve doldurma tesisleri sahibi ve Aartselaar Belçika’da kendi ana ofisleri bulunmaktad?r.irket 1935 y?l?nda kurulmu? ve EMEA Sunoco ™ ürünlerinin üreticisi ve da??t?c?s? olmu?tur.Petronas Ya?lar? Uluslararas? birkaç OEM firmalar?n tercih etti?i önde gelen petrol ?irketi ve üreticisidir.EMEA Sunoco onayl? ürünleri ile h?zla büyüyen bir markad?r.Ürünlerin üretim a?amas?ndan sonra  her parti ciddi kontrol edilir.Onaylanmadan hiçbir ürün da??t?m a?amas?na geçemez .Ürünlerin rekabet orant?s?nda ,Sunoco ™ markas? kalite ve fiyat dikkate al?narak siz mü?terilerimizin tercihlerine sunar.

 
 

ONDA Is? De?i?tiricileri 1992 Y?l?nda irket Ba?kan? Giuseppe Sella Taraf?ndan TALY'de Kurulmu?tur.HVAC-R Is? de?i?tiricileri Sektöründe en önde gelen firmalardand?r.Bugün halihaz?rda 20 y?l? a?k?n tecrübesi ile 11.500m2 üretim tesis alan? ile farkl? pazar taleplerine yetkin becerileri ile Onda S.p.A olarak cevap verebilmektedir.Tamamen modern üretim tesislerinde ürün laboratuarlar?,uzun ömür ve termal performans testleri yap?larak siz mü?terilerimize ürünler üretmektedir.Onda E?anjörler temel ve uluslararas? sertifikalar ve direktifler aras?nda ba??nçl? kaplar ile ilgili olarak [PED,ASME,GOST,TEMA] ve bunun yan?s?ra RINA,GL,DNV,ABS,BV ea.Marin sertifikalar?na sahiptir.

 
Copeland ® marka kompresörler, yüksek verim, dü?ük ses seviyeleri, üstün dayan?kl?l?k ve üstün güvenilirlik için tasarlanm??t?r. Verimlilik ve performans seviyeleri sorunsuz bir ?ekilde artt?r?rken, sistemleri, yeni ve çevre dostu so?utucular?n entegrasyonu sa?lar.GÖKER Olarak Distribütörlüklerimiz'de Bulunan Emerson Climate Technologies Ürünlerimiz'i Ziyaret Edebilirsiniz.
 
 
Mü?teri memnuniyeti ve kalite sadece i? yakla??m? olarak de?il, ayn? zamanda her gün gerçekli?i kan?tlanmas? gereken kavramlar olarak de?erlendirilir. 1910 da kurulan Ziehl-Abegg, d??tan rotorlu motorlar?n, motor fan? olarak geli?im gösterdi?i 1950'lerde bu alanda büyük bir at?l?m ba?latt?. O zamandan beri bu öncü olma prensibi geli?tirilmekte ve yeni uygulamalar için uygun hale getirilmektedir.
Ziehl-Abegg, geçmi?ten beri hep seçkin bir marka olmu? ve asansör sürücü üretimi, motor üretimi, fan ve kontrol sistemleri gibi yüksek kalite standartlar? gerektiren önemli sektörlerde lider konuma gelmi?tir. Asansör yada yürüyen merdiven uygulamalar?n?n birço?unda Ziehl-Abegg motorlar?n?n kullan?ld???n? görebilirsiniz."Made in Kuenzelsau" damgas?n? ta??yan fanlar?n(örne?in büyük binalar?n klima sistemlerinde) büyük talep gördü?ü yerlerde, Ziehl-Abegg elektronik kontrol sistemlerine de ra?bet büyük olmaktad?r, verimli h?z kontrollü fanlar?n?n yetenekleri sayesinde, temiz oda uygulamalar?nda ve so?utma teknolojilerinde oldukça yüksek ra?bet görmektedir.
Ziehl-Abegg, sürücü pazar?na kontrol sistemleri sunmaktad?r. Bu sistemler pozisyon ivmesi, konforlu yolcu ta??ma, nakliye asansörleri, stoklama ve bo?altma sürücüleri, vinç ve asansörler gibi uygulamalarda çok be?enilmektedir. Ziehl-Abegg, Kuenzelsau' daki merkez ofisindeki, Waldenburg'a yak?n mesafedeki Bieringen tesislerindeki ve Hohenhole ticaret bölgesindeki 1500 çal??an? ile birlikte Hohenhole'deki en büyük istihdam kaynaklar?ndan birisidir.
Ziehl-Abegg, Kocher ve Jagst nehirlerinin yak?nlar?nda üretilen elektromekanik ürünlerine global bir yakla??m temin etmek için dünyada 30'dan fazla ülkede ?ubelere, üretim tesislerine, temsilcilere ve i? ortaklar?na sahiptir. Sat?? a??m?z,yeni kazan?lan sürekli pazar paylar?yla, Avustralya' dan Kanada' ya, skandinavya' dan Güney Afrika' ya, Büyük Britanya' dan Çin'e kadar uzanmaktad?r.
 
HALCOR, VIOHALCO’nun bak?r ürün üretimi ve ticaretini yürüten bir grubudur. Yunanistan,Bulgaristan ve Romanya’daki güçlü üretim üslerinde bak?r, haddelenmi? veya preslenmi? bak?r ala??mlar? ve bak?r teli mü?terilerinin hizmetine sunuyor.
70 y?ldan fazlad?r bak?r üretimi ve sat???nda var olan Halcor grup; kontrolü alt?ndaki 18 ?irketi, 8 üretim fabrikas?, Avrupa, Asya, Amerika ve Afirkada faaliyet gösteriyor.
Ara?t?rma-Geli?tirmeye yapt??? yat?r?mlarla HALCOR mü?terilerine enerji verimlili?i yüksek ve çevre dostu ürünler sunuyor.
HALCOR, Metal i?leme sektöründeki lider kimli?ini yenilikler için itici güç olarak kullan?yor. Üstün teknolojili ve yüksek katma de?erli ürünleri ile tüm in?aat, endüstri ve mimari uygulamalara destek oluyor.
 
 
GMC talya so?utma ve iklimlendirme komponentler pazar pay?n?n büyük bir yüzdesine sahip olan firmad?r.G?ovann? Mar?o CASTELLI Taraf?n'dan 2002 Y?l?nda Kurulmu?tur.Ürün Portföyümüz'de Selonoid Valfler,Check Valfler,Filtre ve Kartu? Drayerler,Kartu? Kovanlar?,Küresel Vanalar,Gözetleme Camlar? ve Rakorlar Bulunmaktad?r!
 

Brastak 1973 y?l?nda,mü?teri odakl? felsefesi,yenilikçi teknolojisi, cesur ve global vizyonu ile kuruldu. Kaynak,lehimleme ve benzer,prosesler için yarat?c? çözümler getirmek amac?yla ISO 9001/2000 ve ISO 14001 sertifikalar?na sahip oldu. ISO 9001:2000 ve ISO 14001 sertifikas?na sahip Brastak kaliteli ürünleri olarak Gümü? lehimleme kar???mlar?,Fosfor kar???mlar?,Boraks,Bak?r lehimleme kar???mlar?,Bak?r kaynak ala??mlar?,Zor ko?ullara dayan?kl? kaynak ala??mlar?,Aluminyum ala??mlar?,Sulzer Metco Özel Ürünlerimizi siz kullan?c?lar?m?z ile bulu?turuyoruz.

 
 

ERRECOM Air Conditioning&Refrigeration Chemical Solutions 2001 Y?l?nda TALY'de Kurularak Sogutma,Klima ve Otomotiv Sektöründe Profesyonellerin lk Andan tibaren Dikkatini Çeken Ürün Yelpazesi le Bir Çok Çözüm Odakl? Ürün Üretmektedir.DSTRBÜTÖRLÜKLERMZ Aras?nda Yer Alan ERRECOM Firmas?n?n Ürünlerinin Detaylar?na ERRECOM Link'imizden Ula?abilirsiniz.

 
NCOTRA-GEBHARDT Fan üretiminde 50 y?ldan fazla mükemmellik,1000 çal??an? ve piyasadaki en geni? ürün çizgisi etraf?nda en önemli fan ve sistemleri üreticileri aras?nda yer almaktad?r.Proje gereksinimleri do?rultusunda çözümler ve yüksek Santrifüj,Çat?,Axial,Performans Fanlar?,Jet Fanlar,Axial Duman Egzost Fanlar?,Dikey At??l?-Duman Egzost Çat? Fanlar?,RADYAL PLUG Fanlar? ve IN LINE-KANAL FANLARI ile projelerinize ve gereksinimlerinize cevap verebilmekteyiz.Ürünlerimize DSTRBÜTÖRLÜKLERMZ'sayfam?zdan ula?abilirsiniz.
 
 
KIMO Frekans De?i?tirici So?utma HVAC Firmas?  8 y?ld?r so?utma kontrol sistemleri için Etkili ve ddiali Bir Firma olmu?tur.Ak?ll? inverterler sistemleri  ile so?utma kompresörleri ve kondansatör ekipmanlar?n?n
Enerji verimlili?i kontrol edilmi? ve merkezi kontrolde  konusunda etkili bir firma haline gelmi?tir.
10 dilde entegre invertör yaz?l?m? ile birçok kontrol fonksiyonlar?n? size sunarak i?lemlerinizi kolayla?t?rman?za  izin verir…deneyimli üretim ekibi ile bireysel mü?teri gereksinimleri ve esnek çözümleri siz mü?terilerimize sunmak  için  KIMO Refrigeration HVAC Ürünleri ile Tercihlerinizi bekliyoruz
 
Arkema grubu florlu gazlar?n dünyadaki lideridir ve komple bir so?utucu ak??kan yelpazesine sahiptir.Ürünleri,dü?ük ve orta s?cakl?kta klima ve so?utma sistemleri (endüstriyel,ticari,ev ve toplu ta??ma)için tasarlanm??t?r.
 
 
1994 y?l?nda kurulan Faran Industrial Co.,Ltd.
Nemlendiriciler,dezenfektanlar ve sterilizatörler konusunda önde gelen uzmanla?m?? üretici ve ihracatç? bir ?irkettir.
Faran,kendi markas?yla ve OEM baz?nda,seralar, laboratuarlar,depolar,tütün fabrikalar? ve kereste, tekstil,kümes hayvanlar? ve elektronik alanlar?nda kullan?lan çe?itli nemlendiriciler,dezenfektörler ve sterilizatörler üretmektedir.
 
Sadece k?rk y?l boyunca,KRIWAN küresel bir mevcudiyete sahip bir sistem tedarikçisi olmak için bir "gizli ?ampiyon"olarak evrimle?tik.lk günlerde kompresörlerin ve hava ak???n?n izlenmesi için az say?da cihaz ürettik.Bugün,çe?itli i? alanlar?m?zda özel olarak haz?rlanm?? sistem çözümleri sunuyoruz.
 
 
VALUE ?irketi,20 y?ld?r ara?t?rma ve so?utma aletleri ve ekipmanlar?n?n imalat? için 26600 m2'lik bir alana ve 41800 m2'lik bir bina alan?na sahiptir.
Sürekli teknolojik inovasyon kabiliyeti,sosyal kaynaklara entegre etme kabiliyeti ve dünya çap?ndaki da??t?m a??n?n rekabet gücünü art?ran VALUE,so?utma servis ekipmanlar? sektöründe dünya çap?nda lider konumdad?r.
 
Tasar?m ve geli?ime büyük önem veren ve dünya pazar?nda birçok endüstriyel çözümler sunan HITACHI Elektrikli El Aletleri,darbeli/darbesiz matkap,vidalama,somun s?kma aletleri,akülü el aletleri,kar??t?r?c?lar,ta?lamalar, k?r?c? ve deliciler,testereler,kesme ve dekupaj,planya ve testereler,z?mpara,tra?lama ve polisaj makinelerinin bulundu?u geni? ürün yelpazesiyle Türkiye pazar?nda da kullan?c?lar?na ula?may? ve her türlü ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor.
Evden ofise,fabrikalardan a??r üretim i?lemlerine kadar birçok alanda kalite ve sat?? sonras? hizmette üstün hizmet sa?lamay? hedefleyen HITACHI ürünlerinden ihtiyac?n?za en uygun olan ürüne,ürünün ambalaj içeri?ine ve teknik detaylar?na buradan eri?ebilirsiniz.
 

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim