GÖKER  2001 y?l?nda Ankara"da kurularak sektördeki yerini alm?? ve faaliyet göstermeye ba?lam??t?r.

Sektördeki so?utma, ?s?tma, klima ve havaland?rma alan?nda faaliyet gösteren; üretim, servis ve montaj yapan firmalara malzeme ve teknik destek sa?lamaktad?r.

Göker Teknik So?utma kendi alanlar?nda kaliteyi kendilerine prensip edinen en iyi firmalar?n ürünlerinin distribütörlü?ünü yapmaktad?r. Lunite Hermetique, Lae Electronics, Rotomatika, GÖKER Soguk Oda Uygulamalar?, Carly,Dixell ve DuPont gibi so?utma sektörünün lider firmalar?n?n distribütörlüklerini ve Ankara temsilciliklerini yapmaktad?r. Distribütörlerimizin listesinin tamam?na "Distribütörlüklerimiz" sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

Göker Teknik So?utma hermetik kompresörler, drayerler, dijital termostatlar, so?utucu gazlar ve birçok ürün grubunda kaliteli markalarla hizmet sunmaktad?r. Geni? ürün yelpazemizle mü?terilerimizin bütün sorunlar?na ve ihtiyaçlar?na çözüm bulmaktay?z. Ürün katalo?umuza "Distribütörlüklerimiz" sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

Geni? ürün yelpazesi ile sürekli geli?en sektörü yak?ndan takip eden firmam?z?n temel ilkesi; teknolojik ve sektörel yeniliklere aç?k olarak siz mü?terilerine teknik destek, sat?? ve sat?? sonras? hizmet vermektir.

 

?smimiz Samimiyetimizin ?fadesidir

GÖKER  in 2001 in Ankara " the establishment and activities have taken place in the sector has begun to show .

In the industry, refrigeration, heating , air conditioning and ventilation in the field ; manufacturing, service and installation firms to provide material and technical support .

Technical quality of the heavens themselves in their field cooling principle that the best company is the distributor of their products . Lunit Hermétique ,Lae Electronics, Rotomatika,GÖKER Cold Room Applications , Carly , Dixell and cooling industrys leading companies such as DuPont  and Ankara representative for the distributorship operate . A full list of our distributors Distributorship "can be found on the page .

Technical Refrigeration hermetic compressors heavens , dryers, digital thermostats, refrigerant gases and offers a range of quality brands in many product groups . Wide range of products and solutions to the needs of our customers all the problems we find . Our product catalog "Distributorship" can be found on the page .

Wide range of products is constantly evolving industry , closely followed by the basic principle of our company ; Be as open to new technological and industrial customers technical support, sales and after-sales service is .

Our name is the expression of our sincerity


Firmamz
 Referanslar
 �leti�im Bilgileri

 

Acrobat Reader'i kurmak i�in t�klay�n�zSO�UTMA SANAY� �� ADAMLARI DERNE��

Telif hakk� © 2001-2014, G�KER
 
�leti�im