Kompresörlerin iyi bir ?ekilde çal??mas? için çok önemlidirler. Elektrikli bile?enler, kompresörün i?leyi?inde hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle, herhangi bir so?utma sisteminde uygulamac? taraf?ndan yap?lan te?his, rölenin, ba?lang?ç kapasitörünün ve termal koruyucunun ve hatta baz? durumlarda dönü?türücünün durumlar?n? ve do?ru bir ?ekilde uygulamaya konulmalar?n? dikkatli bir ?ekilde kontrol etmeyi içermelidir.

Ba?lamak gerekirse, tüm kompresörlerin bir ba?lang?ç kapasitörü veya i?leyi? kapasitörü kullanmad???n? ve yüksek verimlilik modellerinde kullan?lan TSD ayg?tlar?na ek olarak (Zaman Ba?latma Ayg?t?) PTC gibi rölelerin farkl? tiplerinin oldu?unu hat?rlamak önemlidir. Ayr?ca termal koruyucular, ¾ve 4TM aras?nda de?i?kenlik gösterebilir.

Di?er bir önemli bilgi de ayn? aileden olan benzer kapasitelere sahip kompresörlerin her zaman ayn? elektrikli bile?enleri kullanmayabilece?idir. Elektrik kiti, kompresörün voltaj?na, frekans?na ve i?leyi? rakamlar?na ba?l? olarak belirlenir (L/M/HBP). Üstelik ayn? ailede bile olsa, örnek olarak bir ba?lang?ç kapasitörünün zorunlu kullan?m? veya terminalleri ba?layan röle köprülerinin varl??? gibi farkl?l?klara neden olan, dü?ün ba?lang?ç torku (LST) veya yüksek ba?lang?ç torku (HST) ile çal??an baz? modeller bulunmaktad?r.

Böylece bir de?i?imin gerekli oldu?u durumlarda, Embraco’nun web sitesinde mevcut olan elektronik katalogdaki kompresörleri veri föyüne her zaman dan???n. Bu arama için anahtar bilgiler, kompresörün etiketinde mevcut olan model, voltaj ve frekanst?r.

Bir de?i?im gereksinimi oldu?unda, tavsiye edilmeyen bir çözümün do?açlama yap?lmas? veya ba?vurulmas? önerilmez. Bu eylem, kompresörün yanmas?na kadar gidebilecek ciddi problemlere yol açabilir. Bile?enleri monte ederken de ayr?ca özel bir dikkat gösterilmelidir. Genelde eylem dizisi ?u ?ekilde devam eder:

. Ba?lang?ç ayg?t?n? ve termal koruyucuyu monte edin;
. Kullan?lacak olan kapasitörün elektrik ba?lant?s?n? yap?n;
. Destek tutucunun ve kapasitörün montaj?n? yap?n.

Fakat her bir kompresör modelinin kendisine has özelliklerini kontrol etmek ve buna ba?l? olarak bu üç a?aman?n detaylar?n? bilmek gerekmektedir.

Elektrikli bile?enleri seçerken yap?lan yayg?n hatalar:

1-Ayn? motor gücüne sahip kompresörlerin ayn? elektrikli bile?enleri kullanaca??n? varsaymak.

Örnek: Kar???mlar ve dü?ük uygulamalar (LBP) için kullan?lan EMI30ER kompresörünün ve R134 için ve dü?ük/orta/yüksek uygulamalarda (L/M/HBP) kullan?m için olan bir EMIS30HHR modelinin bir rölesini veya koruyucu setini yerle?tirirken elektrik kiti düzgün çal??mayacakt?r. Ba?ka bir deyi?le, termal koruyucu dönmeyebilir veya ba?lang?ç motoru, kompresörün yanmas?na neden olacak ?ekilde uygun bir süre zarf? içinde kapanmayacakt?r.

2-Belirlenenden daha dü?ük voltajl? bir kapasitör kullan?m?.

Örnek: Bir adet 88-108 μF/150V kapasitörünü de?i?tirirken bazen giri?imci, bir 120 V modelinde karar k?l?yor. Do?ru karar, normal bir açma/kapama döngüsünün ani gerilim ataklar?na dayanmak ve kompresöre zarar vermekten kaç?nmak için gösterilenden daha büyük veya gösterilene e?it voltaja sahip bir kapasitörün kullan?lmas? olacakt?r.

3-Kompresörde kullan?lan so?utucu tipinin hesaba kat?lmamas?.

Örnek: Kar???m ve R134a kullanan 1/5 HP kompresörler için elektrikli bile?enler farkl?d?r. Yanl?? röle veya termal koruyucu setinin kullan?m?, önceden kapat?lmaya veya gerekli oldu?u durumlarda kapatma ar?zalar?na neden olabilir.

HER B?R B?LE?EN?N ??LEV?

Termal koruyucu: motoru ba?lang?çtaki hatalardan ve normal i?leyi? ko?ullar?nda a??r? ?s?nmadan korumaya hizmet eder.

Röle: Motorun ba?lamas?na yard?mc? olmak için onu açarak ve motor kendi nominal h?z?na veya normal h?z?na ula?madan önce onu kapatarak, ba?lang?ç bobininin (yedek bobin) i?leyi?ini açmay?/kapatmay? kontrol eder.

Start kapasitörü: Kompresörün ba?lang?ç torkunu artt?r?r, ba?lang?ç zamanlar?nda ona yard?mc? olur. Kullan?m?, yüksek ba?lang?ç torkuna sahip motorlar için zorunludur (HST).

Run kapasitörü: Yedek bobinin motorun i?leyi?ine katk?da bulunmas?na izin veren, ba?lat?ld?ktan sonra kompresörün yedek bobini arac?l???yla ak?m geçi?ine izin verir.

?nverter: sistemin termal yükünün çe?itlili?ine göre kompresörün h?z?n? otomatik olarak ayarlar. Bu, yaln?zca Embraco Fullmotion (Tam hareketli) modeli gibi de?i?ken h?zdaki kompresör modellerinde kullan?labilir.


Sektrden Haberler
 Soutucu gazlarn ticari sistemlerde alma basnc
 Yksek enerji tketen soutucularla ilgili potansiyel sorunlar
 Salk kurumlar iin soutma gereklidir
 nleyici Bakm
 Kompresrn muhtemel arza nedenleri
 Klcal borunun tkanmas:Nasl zme kavuturulur?
 R600A ve R290 ile alma
 Borulara Kaynak Yapma: Dzgn Bir ekilde Nasl Yaplmal
 R22ye Alternatifler
 Hermetik ve Yar-Hermetik
 Gaz arj nasl gerekletirmeli
 Sogutma Teknigi ve rnek Uygulama almalar

 

Acrobat Reader'i kurmak i�in t�klay�n�zSO�UTMA SANAY� �� ADAMLARI DERNE��

Telif hakk� © 2001-2014, G�KER
 
�leti�im