Bu bölümde özel servisler için büyük f?rsatlar vard?r. Hastaneler, klinikler, laboratuarlar ve di?er kurumlar yapt?klar? faaliyetlerde hassas materyaller için uygun korumay? sa?lamak amac?yla uygun s?cakl?k ortam?n? sa?larlar.

Sa?l?k kurumlar? için so?utma gereklidir.

Prof. Valéria C. de Oliveira – “Temel sa?l?k birimlerinde a??yla yap?lan korumada önemli kusurlar görülmektedir.”

T?p alan?nda tedavi ve önleyici faaliyetler için en iyi ko?ullar? sa?lamak için ilaçlar?n, a??lar?n, serumlar?n, kan, doku, organ nakli ve daha birçok unsurun uygun ko?ullarda muhafaza edilmesi gereklidir. So?utma, klima kontrol sistemleri ve ekipmanlar? bu görevde temel bir rol oynar. Bu imkanlar bu alanlarda çal??anlar için büyük f?rsatlar sunmaktad?r, ama bu konu büyük sorumluluk ve bilgi gerektirmektedir.

Sa?l?k sektörü son y?llarda oldukça büyümektedir ve bu e?ilimle daha da geli?ecektir. Milyonlarca insan?n ya?am ko?ullar?n? geli?tirmek ve yeni tedaviler sunmak için teknoloji bu alanda h?zla ilerlemi?tir.

Özel hastane ve kliniklerde sunulan hizmetlerin karma??kl??? ayn? zamanda yeni ilaçlar?n olu?turulmas? daha modern teknik ve ekipmanlar?n kullan?m?yla ba?da?t?r?lm??t?r.

Birçok durumda, so?utma ve klima kontrolü vazgeçilmez kaynaklar haline gelmi?tir, böylece i?lemler çok rahat bir ?ekilde yap?lmaktad?r ve birçok malzeme ideal ko?ullarda muhafaza edilmektedir. Bu yüzden sa?l?k kurumlar?nda farkl? ortamlarda kullan?lan ürünler için uygun s?cakl?k sa?lamak amac?yla ekipman bak?m hizmetleri için güçlü bir talep söz konusudur.

Örne?in, birçok farkl? ilaç çe?idinin so?utulmas? gerekmektedir. Ayn? i?lem, a??, serum, kan torbas? bunun yan? s?ra doku ve organ nakli için de gereklidir.

Uygun ko?ullarda saklanmad??? için bu ürünler bozuldu?unda yüksek maliyetinden dolay? mali kay?p da yüksek olacakt?r. Buna ek olarak, bu ilaçlar? almaya ihtiyac? olanlar?n bu ilaçlar?n eksikli?i durumunda sa?l?k durumlar?nda ciddi sonuçlara neden olabilir.

Kan bankalar? için, uygun so?utma sistemlerine güvenmek esast?r.

Sa?l?k Bakanl??? Epidemiyolojik Denetleme Dairesi taraf?ndan geli?tirilen bir el kitab?, so?utma ekipmanlar?n?n bak?m?n?n detayland?r?lmas? aç?kça konuyla ilgili ?u endi?eyi göstermektedir:” Bu ekipmanlar?n bak?m? ve tamirinin zaman?nda yap?lmas?, yap?lan i?lemlerde bunlar?n kusurlar?n? önlemek için esast?r, bu durum ba????kl?k ürünlerinin(a??lar?n) program taraf?ndan önerilen aral?k d???nda s?cakl??a maruz kalmas?yla sonuçlan?r. Ekipmanlar?n bak?m?n?n eksikli?inden yada ba?ar?s?zl???ndan dolay? a??y? kaybetmek önlenebilir bir kay?p olarak görülür ve bu durum genellikle önleyici/düzeltici ekipmanlar?n bak?m eksikli?inden kaynaklanmaktad?r.”

Teknik öneriler olmas?na ra?men, birçok kez bu öneriler takip edilmez. Sao Paulo Üniversitesi Ribeirão Preto Hem?ire Koleji’nde doktora tezi olarak Profesör Valéria Conceição de Oliveira Temel Sa?l?k Birimleri (TSB) ‘nde a?? korumas?n?n ba????kl???n etkinli?ini tehlikeye atabilecek önemli kusurlar? oldu?unu ortaya ç?karm??t?r. Bu durumun kritik yönlerinden biri de ev so?utucular?n?n yayg?n olarak kullan?lmas?d?r ve bu ekipmanlar a??lar?n saklanmas? için ideal ekipmanlar de?illerdir. A??lar?n s?cakl?k dalgalanmalar?na maruz kalabilmesinden dolay? bu durum hem?ire ekibinin daha fazla dikkat ve özen göstermesini gerektirmektedir.

Valeria’ya göre s?k s?k koruma hatalar? bu birimlerde çal??an sa?l?k profesyonellerinin bilgi eksikli?i nedeniyle meydana gelir. Bu durum iyi haz?rlanm?? giri?imciler için f?rsatlar açmaktad?r. Bu giri?imciler ekipmanlar?n bak?m?, a??lar?n kalitesini sa?lama prosedürleri hakk?nda kullan?c?lara rehberlik eder.

2013 y?l?nda ülkede 5.300’den fazla hastane vard? ve bunlar?n her biri birkaç so?utucuya ihtiyaç duymaktayd?. Buna ek olarak temel sa?l?k birimleri ülke genelinde 32. 500 tane olarak hesapland?.

ARTAN TALEP

Genel sa?l?k hizmetleri için Brezilya ve Latin Amerika’da talep artmaktad?r. Bu birçok faktöre ba?l?d?r:

. ?nsanlar?n ya?am beklentisi artt?;
. Toplam nüfus içinde ya?l? nüfusun oran? art?yor;
. Yukar?dakilerin bir sonucu olarak; kronik hastal?k vakalar? daha da yayg?nd?r;
. Ortalama gelirin yükselmesi, sa?l?k için daha fazla kaynak sa?lad?;

Ayn? zamanda di?er hizmetler gibi kalite ile ilgili kullan?c? gereksinim düzeyi artmaktad?r ve bu e?ilimle daha da büyüyecektir.(sayfa 4teki röportaja bak?n?z)

Bu kesime hizmet sunmak isteyen ve buna kat?lmak için teknik uzmanl??a sahip olanlar için birçok f?rsat aç?lacakt?r anlam?na gelmektedir.

Buna bir örnek olarak so?utma ekipmanlar? üreticileri verilebilir. Genel olarak Brezilya ve Latin Amerika’da ?imdi sa?l?k pazar? için özel olarak geli?tirilen çok az so?utma ekipmanlar? seçenekleri vard?r. Ço?u hastane ve klinikler, uygulaman?n ba?ka bir türü olarak ev so?utucular?n? ve baz? derin dondurucular? çözüm olarak kullanmaktad?rlar.

Daha geli?mi? ülkelerde çok önceden kullan?lan yöntemler takip edilmekte ve bu durumun de?i?mesi gerekmektedir. Farkl? ihtiyaçlara hitap eden ve t?p alan? da dahil s?cakl?k alarm? veren say?s?z cihazlar, veri kay?tlar? ve di?er unsurlar? içeren so?utucu üretiminde uzmanla?m?? ?irketler bulunmaktad?r.

Bu piyasa Brezilya’da olu?maya ba?lam??t?r, ama rakamlar oldukça büyük t?p demografi anketine göre, 2013 y?l?nda ülkede genel ve özel olarak 5.300’den fazla hastane vard?. Bunlar?n her birinin de?i?ik kullan?m alanlar? için birçok so?utucuya ihtiyac? vard?r. Buna ek olarak; temel sa?l?k birimleri ülke genelinde 32.500 olarak hesapland?. Bu toplama klinikler (di? dahil) ve günlük i?lerinde so?utucu ekipmanlara ihtiyaç duyan di?er kurulu?lar dahil edilmemi?tir.

?u anki potansiyelin bir örne?i Epidemiyolojik Muayene Bölümü (Sa?l?k Bakanl???) taraf?ndan olu?turulan, Cold Network ile görülebilir. Bu kurumun amac? a??lar?n al?m?, saklanmas?, muhafaza edilmesi, ta??nmas? ve da??t?lmas? konusunda dikkat etmektir. Bu kurum yap?s?nda a?a??daki ekipmanlar? kullan?r:

. Pozitif ve negatif so?uk odalar?;
. So?utmal? sand?klar;
. Ticari so?utucular (dört veya daha fazla kap?);
. 280 litre kapasiteli so?utucular;
. Ev so?utucular?;
. Fotovoltaik so?utucular;
. Yatay dondurucular;
. Klimalar.

Analiz ve ara?t?rma laboratuarlar? da so?utma ekipmanlar?n? kullanmaktad?rlar, f?rsat arama niyetinde olanlar taraf?ndan dikkate al?nmal?d?r. Amaçlar?n? düzgün olarak yerine getirmek için numuneler, reaktifler ve di?er malzemelerin belirli s?cakl?k aralar?nda tutulmas? gerekir. Baz? durumlarda, s?cakl?k aral??? -86° C ula?abilir. Bunlar s?cakl??? ultra dü?ük donduruculard?r.

Ayr?ca; hastane ve laboratuar gibi belirli alanlarda gerekli olan klima kontrol tesisat?n?n düzgün çal??t???ndan emin olmak için kontrolünün yap?lmas? unutulmamal?d?r. Hastane gibi, mikro organizmalar ve enfeksiyoz ajanlara kar?? tam koruma ihtiyac? olan ortamlar?n kirlenmesi önlenmelidir ve temizlik ve bak?mlar? sürekli yap?lmal?d?r. Buna ek olarak; bu gibi yerlerde çok iyi s?cakl?k ve ba??l nem kontrolünün yap?lmas? gerekti?i unutulmamal?d?r.

Piyasa çok geni? ve be?eri ilac?n ötesine geçebilir. Say?lar? h?zla büyüyen veteriner klinikleri ve hastaneleri dü?ünün: Brezilya ?uanda bile dünyan?n en büyük ikinci köpek ve kedi nüfuslu ülkesidir.

K?rsal alanlarda, so?utulmas? gereken semen ve frigorifik ekipman embriyo korunmas? aras?nda genetik kaynaklar?n kullan?m? ile dam?zl?k hayvan modernizasyonu ile di?er olas?l?klar vard?r.

Ve sen, sen bu piyasadaki f?rsatlardan haberdar m?s?n?

TIPTA D??ER ALANLARI AÇAN YEN? YÖNTEMLER

T?ptaki teknolojik geli?meler sürekli yeni özelliklerin ortaya ç?kmas?yla sonuçlanm??t?r ve genellikle faaliyetlerinde so?utucu kullan?rlar. Bu, çocuk sahibi olmak için zorluk ya?ayanlarda yard?mla yap?lan üreme klini?i durumudur. Bugün sperm, yumurta ve embriyonun 100 ° C’nin alt?ndaki s?cakl?klarda korunmas? için ekipmanlar ülke genelinde düzinelerce mevcuttur.

Son y?llarda, kan, göbek kordonu dokusu ve di? hamuru kök hücrelerin kullan?m?n?n ara?t?r?lmas?yla yeni bir uzmanl?k ortaya ç?km??t?r. Bu hücrelerin özel ko?ullar alt?nda muhafaza edilmesi gerekir, böylece gerekti?inde kullan?labilirler. Bunun için dondurma i?lemi kullan?l?r. Kendi torbalar?nda muhafaza edilen bu malzemeler -200 °C’lik bir nihai s?cakl??a ula?an kademeli programl? dondurmaya tabi tutulur.

Kriyojenik olarak adland?r?lan bu uzmanl?k için kullan?lan so?utma sistemleri geli?mi?tir, ancak sürekli takip edilmesi gerekir ve sürekli bak?m?n?n yap?lmas? gerekir. Sonuç olarak, kay?plar, ar?za olmas? durumunda kurtar?lamaz.


Sektrden Haberler
 Soutucu gazlarn ticari sistemlerde alma basnc
 Yksek enerji tketen soutucularla ilgili potansiyel sorunlar
 Elektrikli Bileenler
 nleyici Bakm
 Kompresrn muhtemel arza nedenleri
 Klcal borunun tkanmas:Nasl zme kavuturulur?
 R600A ve R290 ile alma
 Borulara Kaynak Yapma: Dzgn Bir ekilde Nasl Yaplmal
 R22ye Alternatifler
 Hermetik ve Yar-Hermetik
 Gaz arj nasl gerekletirmeli
 Sogutma Teknigi ve rnek Uygulama almalar

 

Acrobat Reader'i kurmak i�in t�klay�n�zSO�UTMA SANAY� �� ADAMLARI DERNE��

Telif hakk� © 2001-2014, G�KER
 
�leti�im