Ülkemizdeki ekonomik s?k?nt?l? dönem ve elektrik faturalar?ndaki s?kla?an art??larla beraber, tasarruf etmek için çe?itli çözümler aramak toplumda bir öncelik haline gelmi?tir.

Bir so?utucunun yüksek enerji tüketimi masraflar için en büyük dü?man olabilir. Bu nedenle ekipman?n sürekli bak?m?n?n yap?lmas?, gereksiz harcamalardan kaç?nmak için her zaman önemlidir.

Bir so?utucunun yüksek enerji tüketiminin nedenleri saymakla bitmez. A?a??da, muhtemel sorunlar? ve bir kullan?c?n?n yapabilece?i çözüm önlemlerini s?ralad?k.

Yüksek enerji tüketimine neden olan faktörler:

. Çok yüksek voltaj
132V (nominal 115V)’dan ve 240V (nominal 220V)’dan yüksek voltaj sorunlar?n? ortadan kald?rmak için, bir voltaj regülatörü (voltaj sabitleyici) kullanman?z? öneririz.

. Ba?lant? kutusunda yanl?? kablo ba?lant?lar?
So?utucunun elektrik ?emas? yard?m? ile ba?lant?lar? kontrol edin.

. Dahili lamban?n kapanmamas?
I??k dü?mesinin yanl?? kontak veya yanl?? ba?lant? kaynakl? bir sorununun olup olmad???n? kontrol edin.

. Termostat kapanm?yorsa
Termostat bulb’?n?n montaj?n?n do?rulu?unu kontrol edin. Termostat butonunu minimum ayara getirin (en az so?uk) ve kompresörün kapan?p kapanmad???n? kontrol edin. E?er sorun devam ederse, termostat? de?i?tirin.

. Termostat maksimum (en so?uk) ayarda
Termostat butonunu minimum ayara (en az so?uk) getirin ve kompresörün kullan?m aral??? içerisinde kapan?p kapanmad???n? kontrol edin. Termostat? ayarlay?n ve kullan?c?ya do?ru kullan?m? hakk?nda talimat verin.

. Gev?ek bulb ba?lant?s?
Termostat bulb’?n? düzgün bir ?ekilde tak?n.

. Yanl?? termostat
Kullan?lan termostat modelinin üretici taraf?ndan tavsiye edilen model olup olmad???n? belirleyin. E?er gerekliyse, so?utucu ünite üreticisi ile ileti?ime geçin.

. Yüksek amperli çeken kompresör (yüksek ak?m)
Yüksek amperi sadece termal koruyucu devreye girdi?inde dü?ünürüz. E?er hatan?n bu oldu?undan emin de?ilseniz, kompresörde ba?ka sorun olmad???ndan emin olun. Gerekirse, de?i?tirin.

. Kirli, kaplanm?? veya hava sirkülasyonu olmayan kondenser
Kondenseri ve hava geçi?lerini temizleyin. Bu ipucu ticari ürünler için hayat kurtar?c?d?r.

. Yanl?? veya bozuk kap? fitili
Kap?n?n do?ru ?ekilde ayarlan?p ayarlanmad???n?, fitilin hasar görüp görmedi?ini veya ç?k?p ç?kmad???n? kontrol edin. Kap?y? ayarlay?n ve/veya c?vatay? de?i?tirin.

. Yetersiz so?utucu alan?
So?utucu sistemi, ?s? kaynaklar?na, güne? ?????na maruz kalan duvarlara ve hava sirkülasyonu olmayan yerlere yak?n olmamal?d?r. Bahsedilen ko?ullarda so?utma sistemi etkinli?i azal?r.

. Dondurucu ay?rma bölmesi olmayan so?utucu
Bölmenin kullan?l?p kullan?lmad???n? ve do?ru ?ekilde kurulu olup olmad???n? kontrol edin.

. So?utucu çok kullan?l?yorsa
Kullan?c?ya kap?y? çok s?k açmaktan kaç?nmas?n? söyleyin.

. Su yal?t?m? (cam yünü)
Nemin nereden girdi?ini bulup düzeltin.

. Termal yal?t?mda kötüle?me veya azalma
Termal yal?t?m? de?i?tirin veya tamamlay?n.

. So?utucuda a??r? so?utucu ak??kan ?arj?
So?utucunun emi? hatt?nda terleme kontrolü yap?n. Öyle ise, do?ru miktarda so?utucu ak??kan ?arj edin, mümkünse hassas terazi kullan?n.

. So?utucu ak??kan olmamas?
Genellikle evaporatör üzerinde düzensiz bir buz tabakas? olu?ur. Sisteme so?utucu ak??kan ilave edin.

. Sistemde yanl?? bir kompresör kullan?l?yor
Embraco’nun kompresör uygulaman tablosunu kontrol edin. Do?ru model ile de?i?tirin.

. Dü?ük kapasiteli kompresör
Bu nadiren görülen bir hata olmakla beraber, bir sorun olabilir. Kompresörlerdeki muhtemel hatalar? kontrol edin ve bunlardan biri de?ilse, uygun bir kompresörle de?i?tirin.

Yüksek enerji etkilili?e sahip kompresörler Febrava’da vitrine ç?kar?ld?

Embraco enerji tüketimini azaltmaya yard?mc? teknolojiler geli?tiriyor. Febrava’da yüksek enerji etkinli?e sahip yeni çözümler sunulmu?tur. Bu da, firman?n sürdürülebilirli?e odakl? stratejisi için güçlendirici bir özelliktir.

Plug n’ Cool

Ticari so?utucular için tasarlanm?? tam çözüm. Bu, baz? uygulamalarda uzaktan so?utma için enerji ve maliyet tasarrufu sa?layan ve ayn? zamanda kurulumu da kolay olan bir alternatiftir. So?utulmu? self-servis sunumlarda kullan?lacak olan bu üründe, do?al so?utucu ak??kan R-290 (propan) kullan?r ve dü?ük gürültü ve titre?ime sahiptir.

NEU Seri Kompresörler

On-off kompresörler, dayan?kl?d?rlar ve piyasadaki ayn? so?utma kapasitesine sahip di?er ürünlerle kar??la?t?r?ld?klar?nda, %20 ye kadar daha fazla enerji etkilili?e sahiptirler. NEK platformunun geli?iminin sonucu olan bu ürünler önceki modellerle ayn? harici konfigürasyona sahiptirler, bu da sahada kurulum ve de?i?tirmeyi kolayla?t?r?r.


Sektrden Haberler
 Soutucu gazlarn ticari sistemlerde alma basnc
 Salk kurumlar iin soutma gereklidir
 Elektrikli Bileenler
 nleyici Bakm
 Kompresrn muhtemel arza nedenleri
 Klcal borunun tkanmas:Nasl zme kavuturulur?
 R600A ve R290 ile alma
 Borulara Kaynak Yapma: Dzgn Bir ekilde Nasl Yaplmal
 R22ye Alternatifler
 Hermetik ve Yar-Hermetik
 Gaz arj nasl gerekletirmeli
 Sogutma Teknigi ve rnek Uygulama almalar

 

Acrobat Reader'i kurmak i�in t�klay�n�zSO�UTMA SANAY� �� ADAMLARI DERNE��

Telif hakk� © 2001-2014, G�KER
 
�leti�im