Bu makalemizde, ticari sistemlerde s?kça kullan?lan R404A ve R290 propan gazlar?n, çal??ma bas?nçlar?ndan bahsedece?iz.
Ticari sistemlerde so?utma çevrimi
Bir ticari so?utma sisteminde, so?utma çevrimi, ev tipi cihazlar?nkine benzerdir, ancak kapasiteleri ve boyutlar? daha geni?tir.
So?utucunun sistem içinde tamamlayaca?? çevrimi inceleyelim:
Bu birle?enlerin her birinin içinden geçtikçe, so?utucu ak??kan?n ?s?s? ve bas?nc? de?i?ir, bu dü?ük s?cakl?klarda buharla?mas? ve yüksek bas?nçlarda (yüksek s?cakl?klar) yo?unla?mas? ile olur.
Bu de?i?ikliklerle, so?utucu ak??kan, so?utma sisteminden (evaporatör) s?ca?? al?r ve d?? ortama at?lmas?n? sa?lar (kondenser), bu ?ekilde so?utma çevrimi tamamlam?? olur.
R290 ve R404A s?v?lar? buharla?ma ?s?s? ve dü?ük bas?nç
Yukar?da görüldü?ü üzere, bir buzdolab? sistemi içindeki, bas?nç ve ?s? de?i?iklikleri, so?utucu ak??kana, s?v?dan gaz haline, gaz halinden s?v? haline geçmeye olanak tan?r. Bu de?i?iklikler ile ?s? dolap d???na at?l?r ve so?utma sa?lan?r.
A?a??daki tabloda, uygulamalar aras?ndaki, ?s? ve bas?nç fark?n? görebilirsiniz:
Bunun yan? s?ra, her so?utucu ak??kan?n kendine has çal??ma bas?nçlar? vard?r. Bu sistemlerde gaz de?i?imi yaparken kurulum eleman?, ak??kan?n özel çal??ma bas?nçlar?na ve üzerinde çal??t?klar? uygulamaya dikkat etmelidir. Örne?in, R404a gaz? R290’dan daha yüksek evaporasyon bas?nçlar?nda çal???r.
Neden R290 (propan) ak??kan? ticari uygulamalarda R404A’n?n yerini ald??
?lk sebep, her iki so?utucu ak??kan?nda, termodinamik ve fiziksel özellikleri ile alakal?. So?utma sürecinde, R290 di?er HFC’lere oranla, yüzde 60 daha yüksek verimlili?e sahiptir. Bu da, kompresörün daha yüksek verimli olmas?n? sa?l?yor.
Ayr?ca, R404A so?utucu sentetik yap?da olup ve do?aya R290 kadar do?al bir ?ekilde kar??am?yor. R290 ozon tabakas?na zarar? yok ve dü?ük küresel ?s?nma potansiyeline sahip. Bu sebeple so?utucu, Kuzey Amerika ve Avrupa’n?n yeni piyasa gerekliliklerine ve düzenlemelerine uyum sa?l?yor.
Teknik aç?dan da bak?ld???nda, R290 bir so?utucu için ideal fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip. Bunlar: dü?ük toksiklik seviyesi, kimyasal uyumluluk, kompresörün ya?, bas?nç ve buharla?ma s?cakl?klar?na uyumluluk.
Güvenlik sebeplerinden dolay?, kullan?m? s?n?rland?r?lm?? durumdad?r. Bir so?utma sisteminde en fazla, 150gram R290 gaz? bulunabilir. Daha yüksek miktarda so?utucu ak??kan gereken ve birden fazla kapal? sistem için,R404A kullan?lmaktad?r.

Sektrden Haberler
 Yksek enerji tketen so?utucularla ilgili potansiyel sorunlar
 Sa?l?k kurumlar? iin so?utma gereklidir
 Elektrikli Bile?enler
 nleyici Bak?m
 Kompresrn muhtemel ar?za nedenleri
 K?lcal borunun t?kanmas?:Nas?l zme kavu?turulur?
 R600A ve R290 ile al??ma
 Borulara Kaynak Yapma: Dzgn Bir ekilde Nas?l Yap?lmal?
 R22ye Alternatifler
 Hermetik ve Yar?-Hermetik
 Gaz ?arj? nas?l gerekle?tirmeli
 Sogutma Teknigi ve rnek Uygulama al??malar?

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim